Смежники


Устав порта (в редакции 2000 года)
Wednesday, 28 April 2010 11:09


С Т А Т У Т

державного підприємства

"Iллічівський морський торговельний порт"
2000 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
Підприємство Іллічівський морський торговельний порт - надалі “Порт” - засноване на державній власності і підпорядковане Міністерству транспорту України - надалі Міністерство.
  1.1. Найменування порту українською мовою:
  повне-Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт скорочене - ІМТП
  англійською мовою:
  повне- State Enterprise "Sea Commercial Port of Ilyichevsk" скорочене - SCPI
  російською мовою:
  повне- Государственное предприятие "Ильичевский морской торговый порт" скорочене - ИМТП
  1.2. Місце знаходження порту
  68001 Одеська обл., м.Іллічівськ, пл.Труда,6
  1.3. Внесення змін у цей Статут підлягає державній реєстрації у передбаченому Законом порядку.

СТАТТЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС
  2.1. Порт є державним підприємством транспорту, має свою територію та акваторію, включно підхідний канал, зовнішній та внутрішній рейди, призначені для обслуговування суден, перевалки вантажів з одного виду транспорту на інший на відведених порту території і акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать порту та їх обслуговування, роботи по ліцензіям (у тому числі: здійснення міжнародних перевезень вантажів суднами портового флоту, автомо-більним транспортом). При цьому виконує супутні послуги, зв'язані з розвантаженням, прийомом, зберіганням, завантаженням і відправкою зовнішньоторговельних вантажів, а також інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.
  2.2. Порт є юридичною особою. Права й обов'язки юридичної особи порт набуває з дня його державної реєстрації, здійснює свою діяльність на основі й відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
  2.3. Територія, акваторія, підхідний канал, зовнішній та внутрішній рейди, що використовуються для виконання передбаченої Статутом діяльності і розвитку, основні, обігові та інші фонди, а також житловий фонд і фонди соціально-культурного призначення є власністю України і не підлягають вилученню без подання порту, та згоди власника згідно з чинним законодавством.
  2.4. Участь порту в асоціаціях, корпораціях, концернах, холдінових компаніях та інших об'єднаннях, здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
  2.5. Порт веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та зображенням Державного герба України, інші печатки, штампи, бланки. Порт може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.
  2.6. Порт несе відповідальність за свої зобов'язання в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Порт не несе відповідальності за зобов’язання держави та міністерства, а також власника (Фонду держмайна України).
  2.7. Порт має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.
  2.8. Чистий прибуток порту, який залишається після внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, залишається в повному розпорядженні трудового колективу й використовується портом на свій розсуд з урахуванням розвитку виробництва, соціальних потреб і додаткових виплат пра-цівникам у вигляді матеріальної винагороди.

СТАТТЯ 3. ТЕРИТОРІЯ І АКВАТОРІЯ ПОРТУ
  3.1. Територією морського порту є відведені порту у постійне користування землі. До території морського порту також належать намиті, насипні або створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій площі, створені за рахунок порту і за користання якими не стягується плата.
  3.2. Акваторією морського порту є відведені порту водні простори; включно внутрішній та зовнішній рейди, підхідні канали та фарватер від прийомного буя до порту. Територія акваторії морського порту є державною власністю і надається порту в користування. Відведення земельних і водних ділянок для морського порту, а також вилучення цих ділянок здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством Украіни і не можуть бути відторгнуті без відома порту. Акваторія, підхідний канал, зовнішній та внутрішній рейди порту є зоною відповідальності порту за забезпечення безпеки мореплавання та стоянки суден.

СТАТТЯ 4. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ
  4.1. Порт створено з метою задоволення суспільства транспортними послугами, роботами, по перевалці і збереганню експортно-імпортних та транзитних вантажів, створення конкурентно здатних умов для робіт, послуг, а також з метою одерження прибутку.

СТАТТЯ 5. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


СТАТТЯ 6. МАЙНО ПОРТУ
  6.1 Майно порту складають основні фонди та обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. Майно порту є державною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, порт володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

СТАТТЯ 7. КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПОРТУ В ДІЯЛЬНОСТІ
  7.1. Права порту
 •  7.1.1. Порт самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку, послуг та економічної ситуації, реалізує свої послуги та майно за цінами й тарифами, встановленими державою, а також самостійно чи на договорній основі.

СТАТТЯ 8. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  8.1. Управління портом здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.
  8.11. Начальник порту:
 •  8.11.1 Несе повну відповідальність за стан та діяльність порту;

СТАТТЯ 9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  9.1. Трудовий колектив порту становлять усі робітники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту).

СТАТТЯ 10. СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАТТЯ 11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  11.1. Порт самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

СТАТТЯ 12. ФУНКЦІЇ ПОРТУ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ БЕЗПЕКИ МОРЕ-ПЛАВСТВА

СТАТТЯ 13. КАПІТАН ПОРТУ
  13.1 Капітан порту здійснює державний нагляд за мореплавством у порту і очолює інспекцію державного портового нагляду. Капітан і інспекція державного портового нагляду, служба регулювання руху суден, морська лоцманська служба, дипломно-паспортний відділ, які він очолює, входять до складу порту.
  13.9. Витрати, пов’язані з здійсненням капітаном порту прав, покладаються на судновласника.

СТАТТЯ 14. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОРТУ
  14.1. Порт самостійно планує та аналізує виробничу, економічну і фінансову діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на роботи, послуги та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку порту, підвищення доходів.

СТАТТЯ 15. ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ
  15.1. Джерелом формування фінансових ресурсів порту є доходи , амортизаційні відрахування, тривалі та короткочасні кредити, цінні папери, а також одержаний від діяльності прибуток.
  15.5. Порт може виконувати роботи на будь яких умовах оплати. Порт може застосовувати в господарському обороті вексельну систему розрахунків.

СТАТТЯ 16. ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДПРИ-ЄМСТВАМИ
  16.1. Відносини порту з іншими підприємствами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

СТАТТЯ 17. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
  17.1. Порт здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

СТАТТЯ 18. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ПОРТУ

СТАТТЯ 19. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПОРТУ
  19.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводяться з дотриманням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника або арбітражного суду.
  19.2. Ліквідація порту здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Міністерством транспорту України. До складу ліквідаційної комисії входять представники Міністерства і порту в особі його органу управління.
  19.3. Порядок і термін проведення ліквідації визначаються згідно з законом України “Про банкрутство”.
  19.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами порту. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс порту і подає його Міністерству транспорту України. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з портом, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію в письмовій формі.
  19.5. При організації і ліквідації порту працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
  19.6. Ліквідація порту вважається завершеною, а порт таким, що припинив свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
Начальнiк порту Стребко Станіслав Кирилович